Cách tạo và chăm sóc Entity Social từ A-Z

Cách tạo mạng xã hội (Xây dựng liên kết thực thể)
Bước 1: Tạo hồ sơ doanh nghiệp (tập hợp dữ liệu về công ty).
Bước 2: Gửi thông tin (hồ sơ) website của bạn lên các trang mạng xã hội nổi tiếng.
Bước 3: Sử dụng hệ thống mạng xã hội cá nhân để xác thực thông tin của chủ sở hữu website.
Bước 4: Tiếp theo, sử dụng Schema để khai báo mạng xã hội trên website của bạn.
Bước 6: Hãy thận trọng và tạo mô hình liên kết giữa mạng xã hội và blog.
Một số gợi ý để phát triển hồ sơ liên kết
Quy trình chăm sóc thực thể xã hội cơ bản
Bước 1: Tạo mô tả nội dung.
Bước 2: Trong quá trình chăm sóc thực thể xã hội, hãy chia sẻ lên các trang mạng xã hội.
Bước 3: Dán link bài viết vào bảng.
Bước 4: Gửi thư mục liên kết xã hội.

webwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebweb webwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebweb
webwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebweb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *