Schema là gì?

Schema là một mã html hoặc javascript được sử dụng để đánh dấu dữ liệu có cấu trúc. Các công cụ tìm kiếm có thể đọc trang web của bạn dễ dàng hơn với Lược đồ, điều này giúp cải thiện khả năng xếp hạng của bạn trong kết quả tìm kiếm.
Với cùng một văn bản tìm kiếm, Google Engine có thể diễn giải nó theo nhiều cách khác nhau, dẫn đến kết quả không phải lúc nào người dùng cũng muốn. Lược đồ là vị trí cung cấp dữ liệu chính xác để Công cụ tìm kiếm có thể hiểu chính xác tài liệu mà trang web đang đề cập đến, chủ đề mà trang web đang thảo luận, v.v., cho phép thực hiện các yêu cầu của người dùng.
Schema cũng hỗ trợ trang web trở nên chuyên nghiệp hơn và thu hút nhiều khách truy cập hơn bằng cách cung cấp cho khách hàng nhiều thông tin quan trọng và phù hợp.
webwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebweb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *